%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Dear member. This letter is shorter than usual but it does contain some important news./Beste lid. Hierdie nuusbrief is korter as gewoonlik, maar bevat tog belangrike nuus.

(Afrikaans onder)

LIAISON WITH MUNICIPALITY

The envisaged meeting with the Municipal Manager and his management team took place on 12 February. A wide range of matters that were neglected or ignored were thoroughly discussed. These discussions were extremely constructive and have already led to a much improved response. The BBRA appreciates the objective and comprehensive manner with which each agenda item was dealt with and also for the promise of improved liaison.

One of the spin-offs was that the Municipality undertook to regularly provide information on law enforcement activities in Betty’s Bay relating to road blocks and traffic offences including speeding and other fines issued. We will report on these statistics in our next newsletter.

The BBRA also committed itself to assist the Municipality wherever possible to ensure improved service delivery to all ratepayers. As an example the BBRA commissioned a study on vacuum tankers which proved that minimal time is “saved” by exceeding 80 km/h whilst the collision impact drastically increases. Hopefully this will lead to more responsible driving habits on the R44.

BEACH MATTERS

The removal of kelp on the beaches is done in terms of a municipal contract. There is concern over the fact that this is apparently also done on our beaches as it may affect the bird-life. This matter as well as the boardwalk at Dawidskraal is being taken up with the municipality.

STREET NUMBERS

An urgent request is again made that, in addition to erf numbers, street numbers be prominently displayed.

MUNICIPAL SERVICE COMPLAINTS

Minor complaints, such as the odd pothole, broken/overgrown street name signs, overgrown sidewalks and worn speed humps can brought to the attention of Rob Boyd at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or Richard Starke at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or Werner Zybrands at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. who will follow this up.

CONSERVANCY

The revival of the Betty’s Bay conservancy is taking place under the guidance of Carol Clark. Contact het at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. should you wish to assist her.

BABOON LIAISON GROUP

At its last meeting this group noted the decision that the Municipality and Human Wildlife Solutions will

  • Do a veld/food survey of the baboon range

  • Collar a baboon in the Hangklip and Betty’s Bay troops using a GPS/satellite radio collar.

Until this research information is at hand there is little that can be done regarding a monitoring plan.

The next meeting has been scheduled for 4 March.

FIRE MATTERS

At the time of writing a massive fire was raging in Franschhoek/Stellenbosch and most available Western Cape resources were deployed to that area. Should a fire break out at the same time in our area it would mean that limited external resources will be available.

The BBRA is satisfied that the Fire Department has done adequate inspections of overgrown vacant properties and that the requests/instructions to reduce the vegetation fire load are being issued. Please comply therewith if your property is involved.

Home owners are again urgently requested to improve their own properties by reducing the fire load, creating defendable spaces and taking various other precautionary measures such as the cleaning of gutters and removing flammable objects and by developing their own evacuation plans.

A reputable fire extinguisher company will soon visit Betty’s Bay to service and supply fire extinguishers. Fire beaters will also be on sale. The date and venue will be made known on all social media platforms.

Phone 028 312 2400 for fires and emergencies.

CLARENCE DRIVE (R44) AND OTHER ROADS

Various matters relating to the R44 have been discussed or followed up. This includes road improvements, speed control and street name signs.

The maintenance of gravel roads is done in accordance with a programme but the execution thereof was unfortunately delayed due to a legal hitch relating to the tender for the supply of gravel.

MEMBERSHIP AND MAKING CONTACT

If required, you can also obtain further information from our website where more recent news will be placed. To supplement this newsletter and the website we have our own Facebook page. You can find it at:

https://www.facebook.com/BettysBayRatepayers

Please visit and like.

Please encourage your friends to join and strengthen our numbers and voice. Application forms can be found on our website www.bettysbay.info

Address any BBRA related enquiries to Adrian de Kock at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


SKAKELING MET DIE MUNISIPALITEIT

Die beoogde vergadering met die Munisipale Bestuurder en sy bestuurspan het op 12 Februarie plaasgevind. ‘n Wye reeks sake wat voorheen afgeskeep of geïgnoreer is, is deeglik bespreek. Die gesprek was uiters positief en het reeds tot verbeterde dienslewering gelei. Die BBBV waardeer die objektiewe en omvattende wyse waarmee elke item op die sakelys hanteer is en ook vir die beloofde verbeterde skakeling.

Een van die positiewe uitkomste was dat die Munisipaliteit onderneem het om op ‘n gereelde basis inligting oor wetstoepassing te verskaf. Dit sluit in statistiek oor voorstaandienste en boetes opgelê vir verkeersoortredings met inbegrip van spoedoortredings. In ons volgende nuusbrief sal ons begin om oor hierdie statistiek verslag te doen.

Die BBBV het ook onderneem om, waar enigsins moontlik, die Munisipaliteit met verbeterde dienslewering te ondersteun. So is byvoorbeeld in ‘n studie wat deur die BBBV laat opstel is, bevind dat ‘n suigtenker wat die snelheidsperk van 80 km/h oor skry minimal tyd “bespaar” , maar die impak van ‘n botsing drasties verhoog. Hopelik sal dit tot verbeterde padgedrag lei.

STRANDSAKE

Kelp word ingevolge ‘n munisipale kontrak verwyder. Daar is egter kommer daaroor dat dit hoegenaamd op ons strande gedoen word aangesien dit die voëllewe mag affekteer. Hierdie saak, asook die plankpad by Dawidskraaal, word met die Munisipaliteit opgevolg.

HUISNOMMERS

‘n Dringende versoek om, benewens die erfnommer, ook ‘n sigbare straatnommer prominent op die erf of selfs die woonhuis aan te bring.

KLAGTES OOR MUNISIPALE DIENSTE

Mindere klagtes soos ‘n enkele slaggat, stukkende of oorgroeide straatnaamtekens, oorgroeide sypaadjies en verweerde spoedhobbels kan onder die aandag van een van die volgende komiteelede gebring word: Rob Boyd by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Richard Starke by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Werner Zybrands by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEWARINGSGEBIED

Die Bettysbaai bewaringsgebiedstatus het die afgelope tyd agterweë gebly en ‘n poging om dit te laat herleef, word tans onder leiding van Carol Clark geloods. Belangstellendes kan Carol Clark by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kontak.

BOBBEJAAN SKAKELGROEP

Die groep het tydens sy jongste vergadering kennis geneem dat die Munisipaliteit en die Human Wildlife Solutions die volgende sal doen:

  • ‘n opname van die veld en voedsel waar die bobbejane beweeg en
  • ‘n bobbejaan van die Hangklip en Bettysbaaitroppe met ‘n GPS/satelliethalsband voorsien.

Totdat verdere navorsingsinligting ontvang is, is daar weinig wat oor die beplande monitering in Bettysbaai gedoen kan word. Die volgende vergadring is op 4 Maart.

BRANDSAKE

Met die skryf van hierdie nuusbrief was daar ‘n reuse brand in Stellenbosch/Franschhoek en is die meeste Wes-Kaapse hulpbronne daar ontplooi.Indien ‘n brand terselfdertyd in ons gebied sou uitbreek, sou dit beteken dat min eksterne hulp beskikbaar sou wees.

Die BBBV is tevrede dat dat die Brandweerdepartement voldoende inspeksies by oorgroeide leë erwe uitgevoer het en dat versoeke/opdragte om die plantegroei terug te sny, uitgereik word. Voldoen asb daaraan indien dit jou eiendom is.

Inwoners kan hul eiendomme beveilig deur die brandlading te verminder, bestrydingsruimtes te skep, geute skoon te maak, brandbare material te verwyder ander voorkomende maatreëls te tref en om hul eie ontruimingsplanne op te stel.

‘n Bekende maatskappy sal eersdaags Bettysbaai besoek om brandblussers te diens en te verkoop. Brandplakke sal ook te koop wees. Die datum en plek sal op die sosiale mediaplatforms bekendgemaak word.

Skakel 028 312 2400 vir brande, vloede of mediese nood

CLARENCERYLAAN (R44) EN ANDER PAAIE

Verskeie aspekte rakende die R44 is bespreek of opgevolg. Dit sluit in padvebeteringsvoorstelle, spoedbeheer en straatnaamborde.

Die instandhouding van gruispaaie geskied volgens ‘n program, maar dis ongelukkig gekniehalter as gevolg van ‘n regstegniese aspek rakende die tender vir die voorsiening van gruis.

LIDMAATSKAP EN KONTAKMAAK

Waar nodig, sal daar op ons webtuiste meer volledige en onlangse nuusgebeure gevind kan word.Ter aanvulling van ons nuusbrief en webtuiste het ons ook ons eie Facebookblad. Die besonderhede is:

www.facebook.co/BettysBayRatepayers

Besoek dit gerus.

Moedig asseblief ander inwoners aan om by ons aan te sluit – aansoekvorms is op ons webtuiste www.bettysbay.info beskikbaar.

Rig enige navrae aan Adrian de Kock by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.