%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Hangklip Community Care Centre / Gemeenskapsorgsentrum

Reg No. 102-000-NPO
Membership/Lidmaatskap

Membership is open to all residents of the Hangklip area, i.e., Betty’s Bay (including Mooiuitsig), Pringle Bay and Rooi Els, upon payment of an annual membership fee. The fee is currently R30 for individuals whose monthly household income does not exceed R2 000, and R60 for everyone else. We encourage all residents to become members. Your membership fee not only entitles you to enjoy meals at subsidised rates, but also contributes to the provision of affordable services to the needy members of our community.

Lidmaatskap is oop vir alle inwoners van die Hangklip-gebied, naamlik Bettysbaai (insluitend Mooiuitsig), Pringlebaai en Rooiels, teen betaling van jaarlikse ledegelde. Die fooi is tans R30 vir individue wie se maandelikse huishoudelike inkomste nie R2 000 oorskry nie en R60 vir die res. Ons moedig elke inwoner aan om lid te word. U lidmaatskapsfooi gee u nie aleen die reg om maaltye teen gesubsidieerde tariewe te geniet nie, maar dra ook by tot die voorsiening van bekostigbare dienste aan behoeftige lede van ons gemeenskap.

Contacts

Membership enquiries: Patricia Ackerberg - 082 378 1641

Joy Rourke: 028 272 9914  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

George Green: 083 283 4454 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Like us on www.facebook.com/hccc.bb

Donations

For those wishing to make a once-off or regular cash donation to this worthy cause (tax-deductible), our banking details follow.
Please use your last name and initials as reference and e-mail your contact details to our treasurer, Adrian de Kock (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) to allow us to issue an appropriate receipt for tax purposes:

Account Name: Hangklip Community Care Centre
Bank: First National Bank
Branch code: 210460 (Kleinmond)
Account No: 62460003818

Please follow these links to find the HCCC April PDF newsletters:

 1. English Newsletter (PDF)
 2. Afrikaans Nuusbrief (PDF)

Please follow these links to find the January PDF newsletters:

 1. English Newsletter (PDF)
 2. Afrikaans Nuusbrief (PDF)
Support local artists for a good cause at the HCCC Group Art Exhibition in Pringle Bay from the 30 November 2019 to the 28 April 2020.

hccc group art exhibition 2019 poster

 

Please follow these links to find the October PDF newsletters and application forms:

 1. English Newsletter (PDF)
 2. Afrikaans Nuusbrief (PDF)
 3. English Membership Application (PDF)
 4. Afrikaans Aansoek om Lidmaatskap (PDF)

Hangklip Community Care Centre (HCCC) is a fully independent, registered NPO, operating from premises leased from and shared with the Lakeside Chapel, corner of Wheeler and White Roads, Betty’s Bay. Our vision is to promote a closely-knit Hangklip community (residents of Betty’s Bay, Pringle Bay and Rooi Els) in which there is mutual caring for one another, and in which problems of inadequate nutrition, loneliness, infirmity, neglect, etc., are effectively addressed. We facilitate a range of services to the community, assisted by a large team of dedicated, community-based volunteers. Such services include:

 • Nutritious and enjoyable meals provided at subsidised, affordable prices
 • Food parcels disseminated free of charge to residents who struggle to meet their basic nutritional needs
 • A clinic for dispensing chronic medication, also offering routine medical tests and access to medical/nursing aids on loan
 • Opportunities for group activities, recreation and social interaction.

These services, along with others more directly concerned with home-based care and support, underpin our HAIL (Home- based Assisted Independent Living) initiative – through which residents with diminished capacity to care for themselves, or inability to function with full independence, can be assisted to continue living in their own homes, within the community and surroundings they love, for as long as possible

Hangklip Gemeenskapsorg Sentrum (HGSS) is ‘n ten volle onafhanklike, geregistreerde nie-winsgewende organisasie. Ons werk vanuit fasiliteite wat ons by die Lakeside Chapel (h/v Wheeler- en Whitestraat, Bettysbaai) huur en met hulle deel. Ons visie is die bevordering van ‘n samehorige Hangklipgemeenskap (inwoners van Bettysbaai, Pringlebaai en Rooiels), waarin ‘n kultuur van omgee-vir-mekaar heers sodat probleme van onvoldoende voeding, eensaamheid, siekte, verwaarlosing, ensovoorts effektief aangespreek kan word. Ons fasiliteer, ‘n reeks dienste aan die gemeenskap, hoofsaaklik met behulp van vrywilligers Dit sluit in:

 • Voorsiening van voedsame en smaaklike etes teen gesubsideerde, bekostigbare pryse
 • Gratis verskaffing van kospakkies aan inwoners wat sukkel om in basiese voedingsbehoeftes te voorsien
 • ‘n Kliniekdiens vir die reseptering van chroniese medikasie, roetine mediese toetse en uitleen van basiese verpleegtoerusting
 • Geleenthede vir groeps-aktiwiteite, ontspanning en sosiale interaksie.

Hierdie dienste, tesame met ander wat meer direk betrekking het op tuis-versorging en -ondersteuning, is die onderbou vir ons HAIL (Home-based Assisted Independent Living) inisiatief, waardeur inwoners wat oor verminderde kapasiteit beskik om vir hulself te sorg, of ten minste onafhanklik te kan funsioneer, gehelp word om so lank moontlik in hulle eie wonings en binne die gemeenskap en omgewing waarvoor hulle lief is, te bly voortleef.

hccc logo small
Hangklip Community Care Centre
Reg No. 102-000-NPO

Hangklip Community Care Centre (HCCC) is a fully independent, registered NPO, operating from premises leased from and shared with the Lakeside Chapel, corner of Wheeler and White Roads, Betty’s Bay. Our vision is to promote a closely-knit Hangklip community (residents of Betty’s Bay, Pringle Bay and Rooi Els) in which there is mutual caring for one another, and in which problems of inadequate nutrition, loneliness, infirmity, neglect, etc., are effectively addressed.

(Afrikaans nuusbrief onder.)