%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Buurtwag

Geagte Inwoner/Eienaar, Die doel hiervan is om u oor die organisasie in te lig. Bettysbaai se Buurtwag (BBBW) is vroeg in 2016 deur die Bettysbaaise Belastingbetalersvereniging (BBBV) geskep. Dit het dermate gevorder sodat ons nou in staat is om talle optredes saam met die sekerheidsmaatskappye en die polisie uit te voer.

Dear Homeowner/Resident, this correspondence serves to update you on the status of the above organisation. The Bettys Bay Neighbourhood Watch ( BBNW) was established under the auspices of the Bettys Bay Rate Payers Association ( BBRP) earlier in 2016. The BBNW has developed to the point where we have been able to conduct many operations throughout our area in conjunction with security companies and the police.

 

English article below.

BETTYSBAAI se BUURTWAG (BBBW)

2016-11-01

Geagte Inwoner/Eienaar, Die doel hiervan is om u oor die organisasie in te lig. Bettysbaai se Buurtwag (BBBW) is vroeg in 2016 deur die Bettysbaaise Belastingbetalersvereniging (BBBV) geskep. Dit het dermate gevorder sodat ons nou in staat is om talle optredes saam met die sekerheidsmaatskappye en die polisie uit te voer.

Die BBBW is by die Gemeenskapspolisieforum geregistreer en is ten volle in werking. Die opleiding van ons lede het reeds begin en sal in 2017 voltooi wees.

Die misdaadtoestand in die gebied is sodanig dat die polisie en die sekerheidsmaatskappye nie sonder die bystand van 'n doeltreffende buurtwag diefstal uit huise en voertuie sal kan stopsit nie. Die polisie doen hul bes in Bettysbaai, maar het nie genoeg mense om orals te keer nie en moet op die bystand van sekerheidsmaatskappye en die die BBBW se mense en ook hul toerusting staatmaak.

Ons het erkenning vir ons insette ontvang by 'n openbare verslagvergadering wat deur die polisie belê is. Ons moet ons vermoë uitbrei om verdere bydraes tot die misdaadvoorkomingstrategie in Bettysbaai te maak. Bettysbaai is in wyke verdeel, elk onder beheer van 'n wykmeester. Die werwing van mense om ons getalle uit te brei, duur voort.

Tot nou toe het die BBBW staatgemaak op 'n skenking van R10 500 deur die BBBV. Dit is hoofsaaklik aangewend om tweerigtingradio’s aan te koop. Ons sal voortgaan om as 'n BBBV organisasie te dien, maar ons sal finansieel onafhanklik van die BBBV moet raak om te verseker dat ons kan aanhou groei en meer doeltreffend kan word.

Ons begroting vir die volgende jaar lyk so:

 1. Radio’s en antennas R30 000
 2. Magnetiese plakkers op voertuie 3 000
 3. Nagsigtoerusting 80 000
 4. Infrarooikamera’s 20 000
 5. Weerkaatsingsbaadjies 1 500
 6. Pepersproei 2 500
 7. Noodlaaiers vir selfone 3 000
 8. Herlaaibare flitse 10 500
 9. Drukwerk 3 000
 10. Brandstof 30 000

Totaal: R183 500

Tot nou toe het ons lede geen vergoeding ontvang vir die koste wat hulle tydens optredes oploop nie. Ons begroot nou 'n nominale R50 per voertuig per optrede om brandstofkoste te vergoed.

Die genoemde aankope van toerusting vereis dat ons verskeie fondsinsamelingsaksies moet loods. Daarbenewens versoek ons huiseienaars en inwoners om asseblief 'n vrywillige donasie vir hierdie doel te oorweeg. As net 300 huiseienaars en/of inwoners elk 'n jaarlikse bydrae van R600 bydra, sal ons in staat wees om ons planne uit te voer en ons diens aan Bettysbaai se gemeenskap te verbeter. Dit is 'n absoluut vrywillige bydrae en enige donasie is uiters welkom!

'n Maandelike debietordertrekking kos vir beide partye meer as 'n jaarlike elektroniese oordrag (EFT). Daarom verkies ons die EFT. Huiseienaars/inwoners het natuurlik ook die keuse om 'n maandelikse bankoordrag direk na ons bankrekening hieronder te reël.

Rekeningnaam: Betty’s Bay Ratepayers Association
Bank: ABSA Hermanus
Rekeningno.: 4066616439
Gebruik u van, die letters NW en erfnommer as verwysing
E-pos betalingsbwys aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Baie dankie vir u simpatieke (en geesdriftige!) oorweging.

Bettysbaai se Buurtwag

 

BETTY'S BAY NEIGHBOURHOOD WATCH

28th October 2016

Dear Homeowner/Resident, this correspondence serves to update you on the status of the above organisation. The Bettys Bay Neighbourhood Watch ( BBNW) was established under the auspices of the Bettys Bay Rate Payers Association ( BBRP) earlier in 2016. The BBNW has developed to the point where we have been able to conduct many operations throughout our area in conjunction with security companies and the police.

The BBNW is registered with the Community Policing Forum and is fully operational. Training of our members has begun and will be completed during 2017.

The crime situation in the area is such that without an effective neighbourhood watch, to enhance the service provided by the police and security companies, the incidents of robberies from houses and vehicles will not stop. The police are making a concerted effort in Bettys Bay but they do not have sufficient manpower to cover all bases and they do rely on the security companies and the BBNW to assist with manpower and equipment.

We have received acknowledgement of our efforts at a recent Public Accountability Meeting hosted by the police. We need to expand our ability to add more value to the overall crime prevention strategy in Bettys Bay. Bettys Bay has been divided into areas each under the control of a warden. The recruitment of people to bolster our numbers is ongoing.

The BBNW has up to now existed off a grant of R10 500 from the BBRP which has been used primarily to purchase radios. In order to ensure that we can continue growing and become more effective we need to become self sustaining as we cannot be financially dependent of the BBRP, although we will remain under their umbrella.

We have put together a budget for the next year detailed below:

 1. Radios and antennas R 30 000
 2. Magnetic signs for vehicles 3 000
 3. Night vision equipment 80 000
 4. Infrared Cameras 20 000
 5. Reflective vests 1 500
 6. Pepper spray 2 500
 7. Emergency cell phone chargers 3 000
 8. Rechargeable torches 10 500
 9. Printing 3 000
 10. Fuel allowance 30 000

Total:  R 183 500

Currently we do not reimburse our members for any costs they incur in assisting with operations. We have included in the budget a nominal R50 per vehicle per operation to cover the cost of fuel.

In order to purchase this equipment we are planning various fund raising events and in addition we are requesting home owners and residents to consider making a voluntary donation towards covering these costs. As a guide if 300 home owners and/or residents make an annual contribution of R600, we would be able to execute our plans for improving our service to the Bettys Bay community. The contribution is voluntary and any donations will be extremely welcome.

The bank charges involved in a monthly debit order system to both parties make an annual EFT contribution the preferred option. Homeowners/residents however do have the option of initiating a monthly EFT transfer from their bank directly into our bank account:

Account Name - BettysBay Ratepayers Association.
Bank - ABSA Hermanus Branch Account
Number 4066616439
Please use your surname, NW and erf number as a reference.
E-mail proof of payment to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you for your kind consideration, Bettys Bay Neighbourhood Watch