%

If you would like to advertise on our site, please contact Adrian for info.

BBRA header image

Neighbourhood Watch

Buurtwag

Emergency

An emergency cell phone number, manned 24/7, is:

072 015 5729

Bank Details/Besonder-hede

 • Rekening naam – Bettiesbaai Belastingbetalers Vereniging
 • Bank – ABSA Hermanus tak
 • Bank Rekening nommer – 4066616439
 • Gebruik asb u Van, BW en erf nommer as verwysing
 • E-pos bewys van betaling aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Account Name -BettysBay Ratepayers Association.
 • Bank - ABSA Hermanus Branch
 • Cheque Account Number 4066616439
 • Please use your surname, NW and erf number as a reference.
 • E-mail proof of payment to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zone Wardens

 1. Sunny Seas - Gerrit Moller
 2. Jocks Bay – Rudi Perold
 3. Bass/Dawidskraal - Hilda v.d.Merwe
 4. Central – Gill Steyn and Gerald Scholly
 5. Rondevlei – Hugo Truter
 6. Stony Point – Ulli Niemann and Russell Cartwright
 7. Silversands – Penny Davidson

Zone Maps

thumb0thumb1thumb2

Click here to download a PDF of the entire map

Greetings everyone. Groete aan almal,

Reported crime has shown a reduced number of burglaries during the last month and this letter is to clarify how the crime statistics that we report on are compiled.

Gerapporteerde misdaad toon 'n afname in inbrake gedurende die vorige maand. Hierdie brief het ten doel om te verduidelik hoe misdaad statistiek wat ons rapporteer, saamgestel word.

Greetings to all residents. Firstly allow me to thank all those who attended our 2 public meetings at Crassula Hall earlier this month. It was very encouraging to experience the good attendance and the positive feedback received regarding the proposals made in the presentation.

Groete aan alle inwoners. Eerstens wil ek almal wat ons twee openbare vergaderings vroeër die maand in Crassulasaal bygewoon het, bedank. Dit was baie bemoedigend om die goeie bywoning sowel as die positiewe terugvoering oor die voorstelle wat in die voorlegging gemaak is te ervaar.

[News—There will be another meeting for those who can not attend on the 14th. It will be on Saturday 17 August 2019 at 09H30 in Crassula Hall.]

Residents are invited to attend a public meeting on Wednesday 14th August at 17h00 at Crassula Hall. At the meeting there will be a presentation and a discussion regarding the future of the organisation. SAPS, Department of Community Safety and the local security companies will be invited. This is an important meeting and residents are urged to make themselves available.

Inwoners word uitgenooi na ‘n publieke vergadering op Woensdag die 14de Augustus om 17h00 te Crassula Saal. Daar sal ‘n oorsig sowel as ’n bespreeking by die vergadering oor die toekoms van die organisasie wees. Die SAPD, Departement van Gemeenskap Veiligheid, en die plaaslike sekuriteit maatskapye is uitgenooi. Dit is ‘n belangrike vergadering en inwoners is gevra om by te woon.

Looking forward to seeing as many of you as possible.

Ons het vanjaar nog net een nuusbrief uitgestuur, aangesien ons dit bevraagteken of die samestelling van die brief die moeite werd is, want dit wil voorkom of die sake wat aangeroer word, nie ernstig opgeneem word nie.

We have only sent out one newsletter this year as we are questioning whether compiling this letter is worth the effort, as the issues raised seem not to be taken seriously.

Greetings to you all. This is the first newsletter for the year and is later than normal as we re-gather ourselves after the devastating fires during January. We sincerely regret the loss suffered in the fire at Jocks Bay and Sunny Seas, and those who lost their homes are in our prayers. The 11th January is a day we will remember for a long time. (English newsletter continues below.)

Gegroet is julle almal, Hierdie is die eerste nuusbrief van die jaar en is later as gewoonlik aangesien ons eers moes herstel na die verwoestende brande van Januarie. Ons opregte meegevoel gaan aan die gene wat verliese gely het in die vuur in Jocksbaai en Sunny Seas en ons bid veral vir hulle wie hul huise verloor het. Die 11de Januarie is ‘n dag wat ons nog lank sal onthou.

Greetings to you all, Gegroet is julle almal.

A review of crime statistics shows that there was no significant increase in overall reported crime. What is cause for concern is the modus operandi of some of the burglaries. The burglars know the short comings of the installed security systems and manage to gain access to properties without being detected. We are making a serious appeal to home owners to take control of the situation and get your security company to evaluate your system and even do a risk assessment of your property. Please download the PDF to read the article.

‘n Oorsig van die misdaad statistiek toon geen betekenisvolle verhoging in gerapporteerde misdaad nie. ‘n Bron van kommer is egter die modus operandi wat gevolg was by sommige inbrake. Die misdadigers ken die tekortkominge van die alarmstelsels en verkry dan toegang tot wonings sonder dat hulle opgetel word. Ons doen ‘n ernstige beroep op huiseienaars om beheer te neem van die situasie deur die betrokke sekuriteitsmaatskappy te versoek om u stelsel te evalueer en ‘n risiko anilise van u perseel te doen. Please download the PDF to read the article.

‘n Oorsig van die misdaad statistiek toon, in die geheel gesien, geen noemenswaardige toename in gerapporteerde misdaad nie.

A review of crime statistics show that there was no significant increase in overall reported crime but there has been more activity in the Silversands and Jocks Bay areas.

It seems that the time has flown by and we are about to enter the season when our town hosts many visitors and holiday makers and that brings with it the increased risk of opportunistic crime.

Die tyd het verby gevlieg en ons staan op die punt om gereed te maak vir ‘n tydperk wanneer ons dorp baie besoekers en vakansiegangers gaan ontvang.